Rekisteriseloste

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n rekisteriseloste, päivitetty 25.1.2019


 

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry, Henkilötietolain (523/99) 10 § tarkoittama rekisteriseloste
 

1. REKISTERIN NIMI

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n jäsenrekisteri.

 

2. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry
Katu-/postiosoite: c/o Asianajotoimisto Ruoholahti Oy, Tammasaarenkatu 3
Postitoimipaikka: 00180 Helsinki

 

3. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Kristian Krootila
Tehtävä: Sihteeri
Puhelin: 044 399 3393
Sähköposti: kristian.krootila(at)nordea.com

 

4. REKISTERIN TARKOITUS

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraavissa jäsenyyden hoitoon liittyvissä tehtävissä:

- jäsentietojen ylläpito ja hallinta

- jäsenmaksujen laskutus ja perintä

- jäsentiedotteiden, -kutsujen ja -kirjeiden postitus

- yhteydenpito yhdistyksen jäseniin sekä luottamus- ja vastuuhenkilöihin

- muut yhdistyksen säännössä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen päätösten mukaiset tarpeelliset tehtävät
 

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Jäsenten tekemien ilmoitusten, muutosten ja muutosilmoitusten perusteella ylläpidettävä rekisteri.

 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi- ja yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Syntymäaika (päivä, kuukausi ja vuosi)
Valmistumispäivä
Tieto työnantajasta
Oppiarvo/Asema työnantajan organisaatiossa
 

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. Tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen ulkopuolelle ilman jäsenen kutakin kertaa varten erikseen antamaa nimenomaista suostumusta vain, jos tietojen luovuttaminen liittyy välittömästi yhdistyksen toimintaan.
 

8. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK:n avulla käsiteltävät jäsentiedot:

- Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tiedostoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen.

Rekisterin tietosisältö on tallennettu Yhdistysavain Oy:n toimittaman sovelluksen tietokantaan. Tietokanta sijaitsee Avoine Oy:n palvelimella. Pääsy tietokantatiedostoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttö-oikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen. Pääsy sovellukseen on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Palvelintila täyttää Viestintäviraston määräyksen 48 B/2004 M mukaiset vaatimukset.
 

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:lle, ja se on omakätisesti tai valtuutetun allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi ja syntymäaika. Tiedot tulostetaan paperille ja annetaan asiakkaalle tai toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.


11. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamatta jättämisestä kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

 

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.