Yhdistyksen säännöt

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry Säännöt

Hyväksytty 1. kerran yhdistyksen kokouksessa 27.3.2019
Hyväksytty 2. kerran yhdistyksen kokouksessa 9.5.2019

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry Säännöt
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

1 § Nimi 
Yhdistyksen nimi on Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry, ruotsiksi Föreningen för Finlands Försäkringsjurister rf. Yhdistys käyttää itsestään englanninkielistä nimeä The Finnish Insurance Lawyers' Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
 

2 § Yhdistyksen toiminnan laatu ja tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on - tarjota jäsenilleen tilaisuus vakuutusoikeudellisten tai muuten vakuutustoiminnassa esiintyvien kysymysten käsittelemiseen - edistää jäsentensä ammattitaitoa - antaa lausuntoja edellä mainituissa kysymyksissä - järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia - harjoittaa alaansa kuuluvaa julkaisutoimintaa. Yhdistys toimii päämääriensä edistämiseksi yhteistoiminnassa vastaavien ulkomaisten yhdistysten kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan ja kerätä kannatusmaksuja ja lahjoituksia sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä.


3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä lakimies, joka toimii vakuutusalalla tai joka muutoin on kiinnostunut vakuutusoikeudesta. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu henkilö, jonka vakuutusalalla suorittamansa työn perusteella voidaan katsoa edistävän yhdistyksen toimintaa. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä ja yhdistyksen kokous päättää hallituksen esityksestä kunniajäseneksi hyväksymisestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Jäsenen erottaa yhdistyksen kokous hallituksen esityksen perusteella. Jäsenen erottamista tulee kannattaa 3/4 yhdistyksen kokouksessa läsnäolevista jäsenistä. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kahtena peräkkäisenä vuonna.


4 § Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa saapuvilla. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanee niissä tehdyt päätökset sekä hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja vahvistaa näille toimintaohjeet sekä palkkiot.


5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.


6 § Tilit ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.


7 § Jäsenmaksut 
Jokaiselta jäseneltä kerätään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen eläkkeellä olevien jäsenten jäsenmaksu on puolet jäsenmaksun määrästä. Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta joko kirjeitse tai sähköpostitse. Muut hallituksen tiedonannot toimitetaan jäsenille edellä mainitulla tavalla.


9 § Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Muun kokouksen kuin vuosikokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai muu kokouksen valitsema henkilö. Yhdistyksen kokouksen sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri tai muu kokouksen valitsema henkilö. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Mikäli jäsen on jättänyt maksamatta edellisen vuoden jäsenmaksunsa, kokous voi evätä häneltä äänioikeuden.
 

10 § Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta;

3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;

4. tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely;

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen;

6. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättäminen;

7. jäsenmaksun suuruudesta päättäminen;

8. toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimintakaudelle;

9. yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta;

10. kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta;

11. muiden kokouskutsussa mainittujen ja kokoukselle esitettyjen asioiden käsittely. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11 § Sääntöjen muuttaminen 
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotusten pääasiallinen sisältö on tällöin mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.
 

12 § Yhdistyksen purkautuminen 
Jos yhdistys puretaan tai jos se lakkautetaan luovutetaan yhdistyksen varat jollekin rekisteröidylle yhdistykselle jonka tarkoituksena on vakuutustoiminnan edistäminen.